หน้าแรก - คู่มือท่องเที่ยวเมืองโอะตะอย่างเป็นทางการ

มีอะไรให้ช่วยไหม

ปุ่มโทรออก

กดปุมโทรออกแล้วจะสามารถติดต่อศูนย์บริการล่ามได้(ศูนย์บริการล่ามทางโทรศัพท์24ชั่วโมง แขวงโอตะ)

ข้อบริการ

ระหว่างท่องเที่ยวในแขวงโอตะ หรือกำลังวางแผนการเที่ยวแขวงโอตะ สามารถใช้บริการล่ามหรือขอข้อมูลการท่องเที่ยวได้ฟรี

สามารถใช้บริการนี้ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

วิธีเดินทางไปสถานีรถไฟ・วิธีเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยว
 • วิธีเดินทางไปสถานีรถไฟ
 • วิธีเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยว
อยากรู้สถานที่ท่องเที่ยว・อยากรู้ร้านขายของฝาก
 • อยากรู้สถานที่ท่องเที่ยว
 • อยากรู้ร้านขายของฝาก
เวลาไม่สบาย
 • เวลาไม่สบาย
 • เราสามารถแนะนำให้ท่านได้
 • เราสามารถแนะนำให้ท่านได้

วิธีใช้บริการ

บริการ (ฟรี)
ล่าม
ข้อมูลท่องเที่ยวในแขวงโอตะ
เวลาเปิดบริการ
24 ชั่วโมง 365 วัน
(※ภาษาฝรั่งเศส และ ภาษาตากาล็อก ตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่ม)
ภาษาที่ใช้ได้
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาฝรั่งเศส ภาษาตากาล็อก

ข้อควรระวัง・เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อควรระวังในการใช้งาน

ข้อควรระวังนี้ ใช้บังคับตอนที่ใช้งาน"ศูนย์บริการล่ามทางโทรศัพท์แขวงโอตะ"
ไม่ใช่ว่าสามารถใช้ทุกภาษาได้ (แสดงภาษาที่ใช้งานได้)
บริการนี้เป็นการให้คู่มือและคำแนะนำ จึงไม่มีบริการจองหรือจำหน่ายต่างๆ
เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการสื่อสารที่ลูกค้าใช้อยู่หรือสถานการณ์การใช้สายบริการนี้ ลูกค้าอาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างดี ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารนั้นอาจต้องจ่ายเพิ่มต่างหากแล้วแต่แผนค่าบริการที่ลูกค้าสมัคร
สำหรับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์แท็บเล็ต กรุณาใช้AndroidOS4.2ขึ้นไปเป็นสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่แนะนำ และเบราว์เซอร์Chromeเวอร์ชันใหม่ล่าสุด ในกรณีที่ใช้นอกสภาพแวดล้อมดังกล่าวนี้ อาจใช้งานไม่ได้
ในกรณีที่ใช้iPhoneหรือiPAD กรุณาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเฉพาะทาง ถ้ากดปุ่ม"การเชื่อมต่อ"จะย้ายApple Storeโดยอัตโนมัติ (สภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่แนะนำ คือiOS8.0ขึ้นไป)
สามารถใช้งานได้เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
ในกรณีที่ใช้งาน"ศูนย์บริการล่ามทางโทรศัพท์แขวงโอตะ" ถือว่าลูกค้ายอมรับเงื่อนไขการใช้งานของบริการ Live Call

เงื่อนไขการใช้งานของบริการ Live Call

กำหนดเงื่อนไขการใช้งานของบริการ Live Call (ซึ่งเรียกชื่อ "บริการนี้") ดังต่อไปนี้

เนื้อหา

เราถือว่าลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความเงื่อนไขการใช้งานนี้โดยละเอียดตลอดและตกลงว่าจะทำตามเงื่อนไขดังกล่าว ในกรณีที่ลูกค้าไม่ตกลงกับเงื่อนไขดังกล่าว ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้
ผู้ให้บริการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานนี้และข้อมูลที่บันทึกไว้ในบริการนี้ได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาบริการ โปรแกรมหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจมีการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง หรือการยุติให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลูกค้าไม่สามารถใช้งานบริการนี้หรือเว็บไซต์ของบริการนี้ได้เพื่อการตรวจสอบฟังก์ชัน/ประสิทธิภาพ/สภาพพร้อมใช้งาน การวัดประสิทธิภาพการทำงานของเบ็นช์มาร์ค หรือทำวิศวกรรมศาสตร์ย้อนกลับ โดยมีเป้าหมายเพื่อแข่งขันทางธุรกิจ

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าได้ให้ไว้เมื่อจะใช้งานบริการนี้นั้น แขวงนี้และผู้ให้บริการนี้จะปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาความลับส่วนบุคคลเป็นเกณฑ์หลัก
ในการบริการนี้ จะบันทึกเสียงสนทนาในโทรศัพท์เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

การไม่ยอมรับการประกัน

ผู้ให้บริการนี้ไม่รับประกันต่อข้อดังต่อไปนี้

 • เนื้อหาของบริการนี้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 • ไม่ระงับงานบริการชั่วคราว
 • ให้บริการทันเวลา
 • บริการนี้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์
 • ไม่มีข้อบกพร่องใดๆในบริการนี้
 • ไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆเนื่องจากโปรแกรมหรือข้อมูลต่างๆที่บริการนี้เสนอ
 • ข้อมูลที่ได้จากบริการนี้ถูกต้องและเชื่อถือได้
 • ข้อมูลที่รับ-ส่งผ่านบริการนี้จะเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน หรือรับ-ส่งข้อมูลระหว่างฝ่ายคู่กรณี หรือแสดงหน้าจอ

การสละข้อเรียกร้อง,เหตุสุดวิสัย,การจำกัดความรับผิดชอบ

แขวงนี้และผู้ให้บริการนี้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ซึ่งเป็นความเสียหายพิเศษและความเสียหายเชิงลงโทษ ที่จะเกิดโดยตรง โดยอ้อม หรือโดยบังเอิญ ผลข้างเคียง ผลกระทบ (รวมทั้งผลกำไรหรือผลตอบแทนที่คาดหวังไว้หรือการขาดทุนกำไรของธุรกิจ) ความเสียหายนั้นที่เกิดจากบุคคลที่สาม หรือ แขวงนี้และผู้ให้บริการนี้ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าอาจจะเกิดความเสียหาย (เว้นแต่กรณีที่แขวงนี้และผู้ให้บริการนี้กระทำความผิดพลาดโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง)
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการได้ หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของแขวงนี้และผู้ให้บริการนี้ แขวงนี้และผู้ให้บริการนี้จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายใดๆ เหตุสุดวิสัยคือ การกระทำของรัฐบาล ภาวะสงคราม การก่อการร้าย สไตรค์หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ปัญหาทางด้านเทคนิค การใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ การขาดแคลนพลังงาน ปัญหาการสื่อสาร อากาศ น้ำท่วม ไฟไหม้ การระเบิด ภัยธรรมชาติอื่นๆ เหตุการณ์ฉุกเฉินภูมิภาค ฯลฯ

คำสงวนสิทธิ์

ผู้ให้บริการนี้ขอสงวนสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการบริการนี้ โดยมีเงื่อนไขเป็นสิทธิ์ที่มีจำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนตามเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวนี้ ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใดๆ เว้นแต่สิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างชัดเจนในเงื่อนไขดังกล่าวนั้น

สำหรับการแนะนำแขวงนี้และผู้ให้บริการนี้โปรดตรวจสอบURLต่อไปนี้

ปุ่มโทรออก

กดปุมโทรออกแล้วจะสามารถติดต่อศูนย์บริการล่ามได้(ศูนย์บริการล่ามทางโทรศัพท์24ชั่วโมง แขวงโอตะ )